چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

نام و نام‌خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

دروس ارائه شده

1

علي‌اصغر هدائي

دكتري تخصصي

ژئومرفولوژي

استاديار

شناخت سوانح 1و2، سوانح ژئولوژيك 1و2، حوادث جوي اقليمي

2

پروين شفيعي مقدم

فوق‌ليسانس

بهداشت حرفه‌اي

مربي

ارزيابي سوانح، ضوابط و مقررات ايمني، سوانح صنعتي، سوانح حمل و نقل

3

زينب كاوه فيروز

دكتري تخصصي

جمعيت‌شناسي

استاديار

جامعه‌شناسي، جمعيت‌شناسي، جمعيت‌شناسي سوانح

4

زهرا مهريزي

دكتري تخصصي

آموزش الكترونيكي نرم‌افزار

استاديار

مباني كامپيوتر، آشنايي با رايانه، كاربرد رايانه در مديريت

5

پرويز مژگاني

دكتري تخصصي

طب فيزيكي و توانبخشي

استاديار

كنزيولوژي و بيومكانيك 3، آناتومي و فيزيولوژي اعصاب

6

مريم جلالي

دانشجوی دکترا

اعضاء مصنوعي

مربي

تئوري ارتز 1و2، تئوري پروتز 3، كنزيولوژي و بيومكانيك 2

7

عباسعلي ناصحي

دكتري تخصصي

روانپزشك

استاديار

روانشناسي 1و2، روانشناسي عمومي

8

مهدی نجفی

دكتري تخصصي

مدیریت سلامت در بلایا

استاديار

کمکهای اولیه، اپیدمی ها و بیماریها

9

سيد صمد آقاميري

دكتراي حرفه ي

پزشكي

استاديار

كمكهاي اوليه-اخلاق حرفه اي-دانش خانواده

10

حامد فرساد

دكتراي حرفه ي

پزشكي

استاديار

كمكهاي اوليه- پيشگيري و آمادگي و مقابله با سوانح

11

هاجر سياه رستمي

دكتري تخصصي

حقوق بين الملل

استاديار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات اساتید عضو هيأت علمی مؤسسه آموزش عالی هلال ایران