چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

شیوه نامه تکمیل فرم برنامه درسی تک پودمان(دانلود)

فرم خام تدوین تک پودمان(دانلود)

فرم خام تک درس(دانلود)

دستورالعمل اجرایی  دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی (پودمان های مهارتی)(دانلود)

جدول مستندات مورد نیاز جهت اخذ مجوز  و تایید دوره(دانلود)

1-فرم ثبت نام

2-جدول (د)

3-برنامه زمان بندی

4-فرم مشخصات فردی فراگیران

5-مشخصات مربیان

6-برآورد مالی دوره

7-محاسبه حق التدریس

8-فرم پذیرش شرکت کنندگان

9-لیست حضور و غیاب

10-1-لیست مجموع نمرات ازمونهای نهایی دروس هر پودمان

10-لیست نمرات ازمون نهایی

11-مشخصات پذیرفته شدگان نهایی

12-نظر سنجی فراگیران

13-نظر سنجی مدرس

14-جدول پرداخت حق التدريس اساتيد و مدرسين غير هيات علمي

دستورالعمل نحوه تشکیل و تکمیل پرونده و صدورگواهينامه پایان دوره دوره های تک پودمان و تک درس علمی کاربردی(دانلود)

تک پودمان های موسسه آموزش عالی هلال ایران

1-کمکهای اولیه(دانلود)

2-مدیریت سوانح(دانلود)

3-مهارت ها و فنون امدادی(دانلود)

4-پشتیبانی در عملیات امدادی(دانلود)

5-سرپناه اظطراری و موقت(دانلود)

6-تغذیه و بهداشت در زمان اظطرار(دانلود)

7-حمایت روانی،اجتماعی آسیب دیدگان در سوانح(دانلود)

8-امدادگر جاده(دانلود)

9-امور اجرایی داروخانه(دانلود)

10-مهارت های خواندن و ترجمه متون تخصصی انگلیسی مدیریت بحران(دانلود)

تک درس های مصوب موسسه آموزش عالی هلال ایران

مدیریت بحران در مراکز درمانی(دانلود)