چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

جدول دروس رشته ها


كارداني امداد وسوانح(pdf)

كارداني خدمات سلامت وداروياري(pdf)

كارشناسي امداد وسوانح طبيعي(pdf)

كارشناسي مدیریت عملیات امداد ونجات (pdf)

كارداني مترجمي  زبان انگليسي آثار مكتوب(pdf)

كارشناسي مترجمي همزمان انگليسي(pdf)