چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

آمادگي براي مقابله با حوادث وي‍ه افراد داراي ناتواني و معلولين

سروش سلامت

EOCمركز عمليات هاي فوريتي

گفتگو با كاركنان آشپزخانه

رهبري و راهنمايي گروه

راهنماي سلامت زائران

كمك هاي اوليه به زبان ساده

ماهيت زلزله

      

 6 5 4 3 2 1