شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨
 

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی

آقای دکترحمیدرضااسکاش 

پست الکترونیک:

  dr.eskash@rcs.ir    

رزومه اکادمیک