چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
 

          آمادگي براي مقابله با حوادث وي‍ه افراد داراي ناتواني و معلولين

      سروش سلامت

EOCمركز عمليات هاي فوريتي

 

گفتگو با كاركنان آشپزخانه

 

رهبري و راهنمايي گروه

راهنماي سلامت زائران

كمك هاي اوليه به زبان ساده

 

 ماهيت زلزله

1234