موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

سه شنبه 24 تیر 1399

 

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

مؤسسه آموزش عالي علمي-كاربردي هلال ايران، به طور رسمي از سال 1374 تحت نام مركز آموزش و تحقيقات جمعيت هلال احمر با هدف انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي تأسيس شد.

اين مؤسسه از سال 1378 با كسب مجوزهاي لازم اقدام به پذيرش دانشجو و تربيت نيروي انساني كرد.

در مهر 1381، با پيوستن به نظام آموزش عالي كشور، نام اين مجموعه رسماً به مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي هلال ايران تغيير يافت. در سال 1389 بر اساس مجوزهاي صادر شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با راه اندازی 34 مرکز علمی کاربردی وابسته در سراسر کشور، نقش ستادي، سیاستگزاری و راهبردي در اجراي دوره هاي آموزشي مراكز علمي كاربردي جمعيت هلال احمر را بر عهده گرفت .

اين مؤسسه مي‌كوشد تا با توجه به رسالت خطير آموزشي و پژوهشي خود و با در نظر گرفتن اصول هفت‌گانه جمعيت هلال‌احمر يعني بي‌طرفي، بي‌غرضي‌، استقلال، خدمت داوطلبانه، بشردوستي، يگانگي و جهان شمولي، دانش‌آموختگاني فرهيخته و امدادگراني خدوم و شايسته تربيت كند. اين مؤسسه با برخورداري از معاونت‌ آموزش عالي، معاونت پژوهش ومعاونت اداری و مالی اداری ومالی به فعاليت‌هاي خود مي‌پردازد.

اهم وظايف موسسه:

  1. نياز سنجي مستمر آموزشي، برنامه ريزي و سازماندهي دوره های آموزش عالی جمعيت هلال احمر
  2. مدیریت پذيرش دانشجو در مراکز تابعه موسسه
  3. انجام وحمایت ازپژوهش هاي كاربردي
  4. مدیریت فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي