موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

سه شنبه 24 تیر 1399

 

 

معاونت آموزش عالي یکی از معاونت های موسسه آموزش عالی هلال ایران است که ماموریت مدیریت آموزش های عالی رادر مراکز استانهابه عهده دارد.این معاونت شامل واحدهای مدیریت اموزش های عالی، مدیریت دانشجویی و فرهنگی و امور اعضاء هیات علمی و تحصیلات تکمیلی می باشد.

که بخش های مربوط به هرکدام درنمودار زیر آمده است:

 

معاونت آموزش عالی