موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

جمعه 21 مرداد 1401

 

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی امداد و نجات (http://jorar.ir) ، نشریۀ رسمی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است که رتبۀ علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور دارد.این فصلنامه یک منبع علمی معتبر در زمینه امداد و نجات  و مدیریت سوانح می باشد که محتوای آن به گرد آوری جدیدترین رویکرد های جهانی حوزه امداد ونجات به صورت میان رشته ای اختصاص یافته است مقالات پژوهشی در حوزه‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی به نحوی مرتبط با هر یک از رشته‌های مدیریت امداد و نجات و مدیریت سوانح در این نشریه پذیرفته می‌شود.

چکیده مقاله های فصلنامه امداد و نجات تابستان 1398 (pdf)

چکیده مقاله های فصلنامه امداد و نجات بهار 1399 (pdf)

چکیده مقاله های فصلنامه امداد و نجات تابستان1399 (pdf)

چکیده مقاله های فصلنامه امداد و نجات پاییز 1399(pdf)

چکیده مقاله های فصلنامه امداد و نجات زمستان1399(pdf)

چکیده مقاله های فصلنامه امداد و نجات بهار1400 (pdf)