موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

جمعه 21 مرداد 1401

شرایط پذیرش دانشجو در رشته تحصیلی ارتوز و پروتز(اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

 

1- این مؤسسه امکان ارائه تسهیلات خوابگاه و سرویس ایاب و ذهاب به دانشجویان ندارد.

2- پرداخت وام دانشجویی منوط به موافقت صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت خواهد بود.

3- مسئولیتی از حیث استخدام پذیرفته شدگان برعهده جمعیت هلال احمر و مؤسسه نمی‌باشد.

4- حداکثر سن متقاضیان 35 سال می باشد.

5- داشتن توانایی جسمی و روانی و عدم نقص عضو موثر در کار کارگاهی الزامی است.

6- چنانچه دانشجویی به هر دلیل ترک تحصیل نماید یا از دوره اخراج شود متعهد به پرداخت کل هزینه ها و خسارات وارده طبق ضوابط و به تشخیص مؤسسه خواهد بود.