موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران

پنجشنبه 01 مهر 1400

آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی

 

-آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی

-شیوه نامه تکمیل فرم برنامه درسی تک پودمان

-فرم خام تدوین تک پودمان

-فرم خام تک درس

- دستورالعمل اجرایی دوره های تکمیل بین سطوح تحصیلی (پودمان های مهارتی)

-جدول مستندات مورد نیاز جهت اخذ مجوز وتایید دوره

-دستورالعمل نحوه تشکیل وتکمیل پرونده وصدور گواهینامه پایان دوره های(تک پودمان، تک درس)

-تک پودمان های موسسه آموزش عالی هلال ایران

-مدیریت بحران در مراکز درمانی

-سرفصل مصوب رشته های (تک درس،پودمانی)